Klacht? Bespreek uw onvrede met de huisarts

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Natuurlijk doen wij er alles aan om optimale zorg en aandacht aan onze cliënten en patiënten te besteden. Gebeurt het toch dat u over bepaalde zaken niet helemaal tevreden bent, ga dan met betreffende zorgverlener in gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een gesprek aanvragen met mw. Vogelzang of dhr. De Ruijter, beide huisartsen. Omdat we uw klacht serieus nemen en zorgvuldig willen behandelen vragen we u dan voorafgaand aan dat gesprek een klachtformulier in te vullen. U kunt dit afgeven of per post of email (huisartsenvredesplein@ezorg.nl) aan ons toesturen. Wij spannen ons in om u binnen 4 weken na het gesprek ook een schriftelijke reactie op uw klacht te geven waarin o.a. naar voren zal komen hoe wij de klacht hebben opgepakt en bijvoorbeeld welke acties zijn genomen of welke verbeteringen zijn doorgevoerd.

Klachtenregeling

Als onze reactie u niet tevreden stelt of als u uw klacht langs officiële weg kenbaar wilt maken, dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie melden: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. Deze Stichting behandelt klachten aangaande huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners.

De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.